ชุมชนส่งเสริมศีลธรรม

Share Button

ชุมชนส่งเสริมศีลธรรม ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.ส่งเสริมศีลธรรม ถนน เลียบวารี แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนส่งเสริมศีลธรรม มีประชากรชายจำนวน 250 คน และประชากรหญิงจำนวน 297 คน รวมเป็น 547 คน

ชุมชนส่งเสริมศีลธรรม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 106 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนส่งเสริมศีลธรรม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนส่งเสริมศีลธรรม

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.ส่งเสริมศีลธรรม

ถนน: เลียบวารี

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 250 คน

ประชากรหญิง: 297 คน

ประชากรรวม: 547 คน

จำนวนครัวเรือน: 106 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button