ชุมชนสุโขทัย ซอย 1

Share Button

ชุมชนสุโขทัย ซอย 1 ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุโขทัย 9 ถนน สุโขทัย แขวง สวนจิตรลดา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสุโขทัย ซอย 1 มีประชากรชายจำนวน 407 คน และประชากรหญิงจำนวน 493 คน รวมเป็น 900 คน

ชุมชนสุโขทัย ซอย 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 198 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 165 หลัง ชุมชนสุโขทัย ซอย 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุโขทัย ซอย 1

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุโขทัย 9

ถนน: สุโขทัย

แขวง: สวนจิตรลดา

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 407 คน

ประชากรหญิง: 493 คน

ประชากรรวม: 900 คน

จำนวนครัวเรือน: 198 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 165 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button