ชุมชนสุเหร่าแดง

Share Button

ชุมชนสุเหร่าแดง ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ. สุเหร่าแดง ถนน เสรีไทย แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสุเหร่าแดง มีประชากรชายจำนวน 424 คน และประชากรหญิงจำนวน 522 คน รวมเป็น 946 คน

ชุมชนสุเหร่าแดง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 147 หลัง ชุมชนสุเหร่าแดง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุเหร่าแดง

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ. สุเหร่าแดง

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 424 คน

ประชากรหญิง: 522 คน

ประชากรรวม: 946 คน

จำนวนครัวเรือน: 180 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 147 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button