ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน

Share Button

ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประเสริฐสิทธิ์ ถนน สุขุมวิท 49/14 แขวง คลองตันเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน มีประชากรชายจำนวน 1,764 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,986 คน รวมเป็น 3,750 คน

ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,350 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 559 หลัง ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประเสริฐสิทธิ์

ถนน: สุขุมวิท 49/14

แขวง: คลองตันเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,764 คน

ประชากรหญิง: 1,986 คน

ประชากรรวม: 3,750 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,350 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 559 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button