ชุมชนสุเหร่าบึงหนองบอน

Share Button

ชุมชนสุเหร่าบึงหนองบอน ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 70 หมู่ 11 ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสุเหร่าบึงหนองบอน มีประชากรชายจำนวน 201 คน และประชากรหญิงจำนวน 221 คน รวมเป็น 422 คน

ชุมชนสุเหร่าบึงหนองบอน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 53 หลัง ชุมชนสุเหร่าบึงหนองบอน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุเหร่าบึงหนองบอน

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 70 หมู่ 11

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 201 คน

ประชากรหญิง: 221 คน

ประชากรรวม: 422 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 53 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button