ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก

Share Button

ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยลาดพร้าว 96 ถนน – แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก มีประชากรชายจำนวน 460 คน และประชากรหญิงจำนวน 558 คน รวมเป็น 1,018 คน

ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 320 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 159 หลัง ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยลาดพร้าว 96

ถนน: –

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 460 คน

ประชากรหญิง: 558 คน

ประชากรรวม: 1,018 คน

จำนวนครัวเรือน: 320 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 159 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button