ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ

Share Button

ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน สุขาภิบาล 2 แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ มีประชากรชายจำนวน 524 คน และประชากรหญิงจำนวน 504 คน รวมเป็น 1,028 คน

ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 199 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 165 หลัง ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: สุขาภิบาล 2

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 524 คน

ประชากรหญิง: 504 คน

ประชากรรวม: 1,028 คน

จำนวนครัวเรือน: 199 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 165 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button