ชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด (อยู่เป็นสุข)

Share

ชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด (อยู่เป็นสุข) ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุภาพงษ์ ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด (อยู่เป็นสุข) มีประชากรชายจำนวน 397 คน และประชากรหญิงจำนวน 353 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด (อยู่เป็นสุข) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด (อยู่เป็นสุข) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด (อยู่เป็นสุข)

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุภาพงษ์

ถนน: ศรีนครินทร์

แขวง: หนองบอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 397 คน

ประชากรหญิง: 353 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share