ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 3

Share Button

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 3 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 121/42 หมู่ 13 ซ.ปัฐวิกรณ์ ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 3 มีประชากรชายจำนวน 155 คน และประชากรหญิงจำนวน 164 คน รวมเป็น 319 คน

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 79 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 63 หลัง ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 3 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 3

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 121/42 หมู่ 13 ซ.ปัฐวิกรณ์

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 155 คน

ประชากรหญิง: 164 คน

ประชากรรวม: 319 คน

จำนวนครัวเรือน: 79 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 63 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button