ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2

Share Button

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 120/72 หมู่ 13 ซ.ปัฐวิกรณ์ ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 มีประชากรชายจำนวน 170 คน และประชากรหญิงจำนวน 173 คน รวมเป็น 343 คน

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 111 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 120/72 หมู่ 13 ซ.ปัฐวิกรณ์

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 170 คน

ประชากรหญิง: 173 คน

ประชากรรวม: 343 คน

จำนวนครัวเรือน: 111 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button