ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1

Share Button

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 35/58 หมู่ 13 ซ.ปัฐวิกรณ์ ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 มีประชากรชายจำนวน 167 คน และประชากรหญิงจำนวน 180 คน รวมเป็น 347 คน

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 152 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 35/58 หมู่ 13 ซ.ปัฐวิกรณ์

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 167 คน

ประชากรหญิง: 180 คน

ประชากรรวม: 347 คน

จำนวนครัวเรือน: 152 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button