ชุมชนสุภาพงษ์

Share Button

ชุมชนสุภาพงษ์ ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 66-68) ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสุภาพงษ์ มีประชากรชายจำนวน 370 คน และประชากรหญิงจำนวน 380 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนสุภาพงษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 270 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 179 หลัง ชุมชนสุภาพงษ์ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุภาพงษ์

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 66-68)

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 370 คน

ประชากรหญิง: 380 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 270 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 179 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button