ชุมชนสุภัทรภิบาล

Share Button

ชุมชนสุภัทรภิบาล ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนน เทอดไท แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสุภัทรภิบาล มีประชากรชายจำนวน 416 คน และประชากรหญิงจำนวน 398 คน รวมเป็น 814 คน

ชุมชนสุภัทรภิบาล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 159 หลัง ชุมชนสุภัทรภิบาล มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุภัทรภิบาล

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 2

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 416 คน

ประชากรหญิง: 398 คน

ประชากรรวม: 814 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 159 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button