ชุมชนสุนทรธรรม

Share Button

ชุมชนสุนทรธรรม ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 57) ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสุนทรธรรม มีประชากรชายจำนวน 248 คน และประชากรหญิงจำนวน 260 คน รวมเป็น 508 คน

ชุมชนสุนทรธรรม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 119 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 89 หลัง ชุมชนสุนทรธรรม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุนทรธรรม

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 57)

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 248 คน

ประชากรหญิง: 260 คน

ประชากรรวม: 508 คน

จำนวนครัวเรือน: 119 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 89 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button