ชุมชนสุทธาราม

Share Button

ชุมชนสุทธาราม ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ตากสิน 19 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสุทธาราม มีประชากรชายจำนวน 585 คน และประชากรหญิงจำนวน 769 คน รวมเป็น 1,354 คน

ชุมชนสุทธาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 308 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 239 หลัง ชุมชนสุทธาราม มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุทธาราม

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ตากสิน 19

ถนน: สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 585 คน

ประชากรหญิง: 769 คน

ประชากรรวม: 1,354 คน

จำนวนครัวเรือน: 308 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 239 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button