ชุมชนสุดซอยสมถวิล

Share Button

ชุมชนสุดซอยสมถวิล ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สมถวิล ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสุดซอยสมถวิล มีประชากรชายจำนวน 418 คน และประชากรหญิงจำนวน 532 คน รวมเป็น 950 คน

ชุมชนสุดซอยสมถวิล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 308 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 205 หลัง ชุมชนสุดซอยสมถวิล มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุดซอยสมถวิล

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สมถวิล

ถนน: กรุงเทพ-นนทบุรี

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 418 คน

ประชากรหญิง: 532 คน

ประชากรรวม: 950 คน

จำนวนครัวเรือน: 308 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 205 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button