ชุมชนสุขใจวิลเลจ 2

Share Button

ชุมชนสุขใจวิลเลจ 2 ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน สุวินทวงศ์ แขวง ลำผักชี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสุขใจวิลเลจ 2 มีประชากรชายจำนวน 171 คน และประชากรหญิงจำนวน 173 คน รวมเป็น 344 คน

ชุมชนสุขใจวิลเลจ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 97 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 89 หลัง ชุมชนสุขใจวิลเลจ 2 มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขใจวิลเลจ 2

เขต: หนองจอก

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: ลำผักชี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 171 คน

ประชากรหญิง: 173 คน

ประชากรรวม: 344 คน

จำนวนครัวเรือน: 97 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 89 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button