ชุมชนสุขาภิบาล 2 ซอยโรงถ่าน

Share Button

ชุมชนสุขาภิบาล 2 ซอยโรงถ่าน ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ถนน สุขาภิบาล 2 แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสุขาภิบาล 2 ซอยโรงถ่าน มีประชากรชายจำนวน 144 คน และประชากรหญิงจำนวน 133 คน รวมเป็น 277 คน

ชุมชนสุขาภิบาล 2 ซอยโรงถ่าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 63 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนสุขาภิบาล 2 ซอยโรงถ่าน มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขาภิบาล 2 ซอยโรงถ่าน

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14

ถนน: สุขาภิบาล 2

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 144 คน

ประชากรหญิง: 133 คน

ประชากรรวม: 277 คน

จำนวนครัวเรือน: 63 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button