ชุมชนสุขอนันต์

Share Button

ชุมชนสุขอนันต์ ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขอนันต์ ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสุขอนันต์ มีประชากรชายจำนวน 546 คน และประชากรหญิงจำนวน 573 คน รวมเป็น 1,119 คน

ชุมชนสุขอนันต์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 269 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 239 หลัง ชุมชนสุขอนันต์ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขอนันต์

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขอนันต์

ถนน: รามอินทรา

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 546 คน

ประชากรหญิง: 573 คน

ประชากรรวม: 1,119 คน

จำนวนครัวเรือน: 269 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 239 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button