ชุมชนสุขสันต์ 26

Share Button

ชุมชนสุขสันต์ 26 ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.ลาดพร้าว 101 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสุขสันต์ 26 มีประชากรชายจำนวน 312 คน และประชากรหญิงจำนวน 320 คน รวมเป็น 632 คน

ชุมชนสุขสันต์ 26 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 151 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 125 หลัง ชุมชนสุขสันต์ 26 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสันต์ 26

เขต: บางกะปิ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.ลาดพร้าว 101

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: คลองจั่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 312 คน

ประชากรหญิง: 320 คน

ประชากรรวม: 632 คน

จำนวนครัวเรือน: 151 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 125 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button