ชุมชนสุขสันต์พัฒนาเอกชัย 26

Share Button

ชุมชนสุขสันต์พัฒนาเอกชัย 26 ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน เอกชัย แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสุขสันต์พัฒนาเอกชัย 26 มีประชากรชายจำนวน 212 คน และประชากรหญิงจำนวน 288 คน รวมเป็น 500 คน

ชุมชนสุขสันต์พัฒนาเอกชัย 26 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนสุขสันต์พัฒนาเอกชัย 26 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสันต์พัฒนาเอกชัย 26

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: เอกชัย

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 212 คน

ประชากรหญิง: 288 คน

ประชากรรวม: 500 คน

จำนวนครัวเรือน: 170 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button