ชุมชนสุขสวัสดิ์

Share Button

ชุมชนสุขสวัสดิ์ ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บริเวณใต้ทางด่วนสายบางโคล่-แจ้งวัฒนะ ถนน ราชวิถี แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสุขสวัสดิ์ มีประชากรชายจำนวน 210 คน และประชากรหญิงจำนวน 211 คน รวมเป็น 421 คน

ชุมชนสุขสวัสดิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 127 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 114 หลัง ชุมชนสุขสวัสดิ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสวัสดิ์

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: บริเวณใต้ทางด่วนสายบางโคล่-แจ้งวัฒนะ

ถนน: ราชวิถี

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 210 คน

ประชากรหญิง: 211 คน

ประชากรรวม: 421 คน

จำนวนครัวเรือน: 127 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 114 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button