ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

Share

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซ.สุขสวัสดิ์ 9 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 มีประชากรชายจำนวน 169 คน และประชากรหญิงจำนวน 181 คน รวมเป็น 350 คน

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 85 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซ.สุขสวัสดิ์ 9

ถนน: สุขสวัสดิ์

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 169 คน

ประชากรหญิง: 181 คน

ประชากรรวม: 350 คน

จำนวนครัวเรือน: 85 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share