ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

Share Button

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7ซ.สุขสวัสดิ์ 60 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 มีประชากรชายจำนวน 174 คน และประชากรหญิงจำนวน 181 คน รวมเป็น 355 คน

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 88 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 82 หลัง ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7ซ.สุขสวัสดิ์ 60

ถนน: สุขสวัสดิ์

แขวง: ราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 174 คน

ประชากรหญิง: 181 คน

ประชากรรวม: 355 คน

จำนวนครัวเรือน: 88 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 82 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button