ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36

Share

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 36 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 มีประชากรชายจำนวน 279 คน และประชากรหญิงจำนวน 291 คน รวมเป็น 570 คน

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 36

ถนน: สุขสวัสดิ์

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 279 คน

ประชากรหญิง: 291 คน

ประชากรรวม: 570 คน

จำนวนครัวเรือน: 155 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share