ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31

Share Button

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3.ซ.สุขสวัสดิ์ 31 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 มีประชากรชายจำนวน 346 คน และประชากรหญิงจำนวน 354 คน รวมเป็น 700 คน

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 233 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 117 หลัง ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3.ซ.สุขสวัสดิ์ 31

ถนน: สุขสวัสดิ์

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 346 คน

ประชากรหญิง: 354 คน

ประชากรรวม: 700 คน

จำนวนครัวเรือน: 233 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 117 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button