ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29

Share Button

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่3ซ.ราษฎร์บูรณะ22หรือซ.สุขสวัสดิ์29 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 มีประชากรชายจำนวน 774 คน และประชากรหญิงจำนวน 783 คน รวมเป็น 1,557 คน

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 450 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่3ซ.ราษฎร์บูรณะ22หรือซ.สุขสวัสดิ์29

ถนน: ราษฎร์บูรณะ

แขวง: ราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 774 คน

ประชากรหญิง: 783 คน

ประชากรรวม: 1,557 คน

จำนวนครัวเรือน: 450 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button