ชุมชนสุขสวัสดิ์ 26-

Share Button

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 26- ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถนน บูรณะ – จอมทอง แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 26- มีประชากรชายจำนวน 93 คน และประชากรหญิงจำนวน 103 คน รวมเป็น 196 คน

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 26- มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 58 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนสุขสวัสดิ์ 26- มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขสวัสดิ์ 26-

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 26

ถนน: บูรณะ – จอมทอง

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 93 คน

ประชากรหญิง: 103 คน

ประชากรรวม: 196 คน

จำนวนครัวเรือน: 58 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button