ชุมชนสุขศิริ

Share Button

ชุมชนสุขศิริ ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วุฒากาศ 42 ถนน วุฒากาศ แขวง บางค้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสุขศิริ มีประชากรชายจำนวน 238 คน และประชากรหญิงจำนวน 197 คน รวมเป็น 435 คน

ชุมชนสุขศิริ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 61 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 61 หลัง ชุมชนสุขศิริ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขศิริ

เขต: จอมทอง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วุฒากาศ 42

ถนน: วุฒากาศ

แขวง: บางค้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 238 คน

ประชากรหญิง: 197 คน

ประชากรรวม: 435 คน

จำนวนครัวเรือน: 61 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 61 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button