ชุมชนสุขฤดี

Share

ชุมชนสุขฤดี ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 หลังวัดหนองผักชี ถนน พหลโยธิน แขวง ท่าแร้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสุขฤดี มีประชากรชายจำนวน 77 คน และประชากรหญิงจำนวน 90 คน รวมเป็น 167 คน

ชุมชนสุขฤดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนสุขฤดี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขฤดี

เขต: บางเขน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 หลังวัดหนองผักชี

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: ท่าแร้ง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 77 คน

ประชากรหญิง: 90 คน

ประชากรรวม: 167 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share