ชุมชนสุขทรัพย์

Share Button

ชุมชนสุขทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสุขทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 173 คน และประชากรหญิงจำนวน 191 คน รวมเป็น 364 คน

ชุมชนสุขทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 73 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนสุขทรัพย์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุขทรัพย์

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: สุคนธสวัสดิ์

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 173 คน

ประชากรหญิง: 191 คน

ประชากรรวม: 364 คน

จำนวนครัวเรือน: 73 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button