ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2

Share Button

ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 มีประชากรชายจำนวน 257 คน และประชากรหญิงจำนวน 253 คน รวมเป็น 510 คน

ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 139 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 92 หลัง ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 257 คน

ประชากรหญิง: 253 คน

ประชากรรวม: 510 คน

จำนวนครัวเรือน: 139 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 92 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button