ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี

Share Button

ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 240 คน และประชากรหญิงจำนวน 254 คน รวมเป็น 494 คน

ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 165 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 165 หลัง ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี

เขต: บางเขน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 240 คน

ประชากรหญิง: 254 คน

ประชากรรวม: 494 คน

จำนวนครัวเรือน: 165 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 165 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button