ชุมชนสี่แยกบ้านแขก

Share Button

ชุมชนสี่แยกบ้านแขก ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.หิรัญรูจี 2 ถนน ประชาธิปก แขวง หิรัญรูจี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสี่แยกบ้านแขก มีประชากรชายจำนวน 598 คน และประชากรหญิงจำนวน 562 คน รวมเป็น 1,160 คน

ชุมชนสี่แยกบ้านแขก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 264 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 224 หลัง ชุมชนสี่แยกบ้านแขก มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสี่แยกบ้านแขก

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.หิรัญรูจี 2

ถนน: ประชาธิปก

แขวง: หิรัญรูจี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 598 คน

ประชากรหญิง: 562 คน

ประชากรรวม: 1,160 คน

จำนวนครัวเรือน: 264 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 224 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button