ชุมชนสินทวีวิลล่า

Share Button

ชุมชนสินทวีวิลล่า ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน  แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสินทวีวิลล่า มีประชากรชายจำนวน 532 คน และประชากรหญิงจำนวน 812 คน รวมเป็น 1,344 คน

ชุมชนสินทวีวิลล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 350 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 350 หลัง ชุมชนสินทวีวิลล่า มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสินทวีวิลล่า

เขต: จอมทอง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: 

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 532 คน

ประชากรหญิง: 812 คน

ประชากรรวม: 1,344 คน

จำนวนครัวเรือน: 350 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 350 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button