ชุมชนสิตาราม

Share

ชุมชนสิตาราม ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ด้านหลังวัดสิตาราม ถนน ดำรงรักษ์ แขวง คลองมหานาค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสิตาราม มีประชากรชายจำนวน 111 คน และประชากรหญิงจำนวน 119 คน รวมเป็น 230 คน

ชุมชนสิตาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 62 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนสิตาราม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสิตาราม

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ด้านหลังวัดสิตาราม

ถนน: ดำรงรักษ์

แขวง: คลองมหานาค

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 111 คน

ประชากรหญิง: 119 คน

ประชากรรวม: 230 คน

จำนวนครัวเรือน: 62 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share