ชุมชนสาหร่ายไพเราะ

Share Button

ชุมชนสาหร่ายไพเราะ ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 57) ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสาหร่ายไพเราะ มีประชากรชายจำนวน 300 คน และประชากรหญิงจำนวน 316 คน รวมเป็น 616 คน

ชุมชนสาหร่ายไพเราะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 101 หลัง ชุมชนสาหร่ายไพเราะ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสาหร่ายไพเราะ

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 57)

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 300 คน

ประชากรหญิง: 316 คน

ประชากรรวม: 616 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 101 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button