ชุมชนสายไหมพัฒนา

Share Button

ชุมชนสายไหมพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ริมคลองสองและริมคลองหกวา ถนน – แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสายไหมพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 302 คน และประชากรหญิงจำนวน 428 คน รวมเป็น 730 คน

ชุมชนสายไหมพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 146 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 184 หลัง ชุมชนสายไหมพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสายไหมพัฒนา

เขต: สายไหม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 5 ริมคลองสองและริมคลองหกวา

ถนน: –

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 302 คน

ประชากรหญิง: 428 คน

ประชากรรวม: 730 คน

จำนวนครัวเรือน: 146 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 184 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button