ชุมชนสายใต้เก่า

Share Button

ชุมชนสายใต้เก่า ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เบสท์สนุกเกอร์ หลังตลาดสายใต้เก่า ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสายใต้เก่า มีประชากรชายจำนวน 650 คน และประชากรหญิงจำนวน 750 คน รวมเป็น 1,400 คน

ชุมชนสายใต้เก่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนสายใต้เก่า มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสายใต้เก่า

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เบสท์สนุกเกอร์ หลังตลาดสายใต้เก่า

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 650 คน

ประชากรหญิง: 750 คน

ประชากรรวม: 1,400 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button