ชุมชนสายอัมพันธ์-เอมสาร

Share Button

ชุมชนสายอัมพันธ์-เอมสาร ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสายอัมพันธ์-เอมสาร มีประชากรชายจำนวน 68 คน และประชากรหญิงจำนวน 85 คน รวมเป็น 153 คน

ชุมชนสายอัมพันธ์-เอมสาร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 44 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 38 หลัง ชุมชนสายอัมพันธ์-เอมสาร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสายอัมพันธ์-เอมสาร

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 4

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 68 คน

ประชากรหญิง: 85 คน

ประชากรรวม: 153 คน

จำนวนครัวเรือน: 44 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 38 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button