ชุมชนสายลมโฮม ออฟฟิศ

Share Button

ชุมชนสายลมโฮม ออฟฟิศ ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยอินทามระ 8 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสายลมโฮม ออฟฟิศ มีประชากรชายจำนวน 72 คน และประชากรหญิงจำนวน 95 คน รวมเป็น 167 คน

ชุมชนสายลมโฮม ออฟฟิศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนสายลมโฮม ออฟฟิศ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสายลมโฮม ออฟฟิศ

เขต: พญาไท

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยอินทามระ 8

ถนน: สุทธิสารวินิจฉัย

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 72 คน

ประชากรหญิง: 95 คน

ประชากรรวม: 167 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button