ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล

Share Button

ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ถนน ราษฏร์พัฒนา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล มีประชากรชายจำนวน 375 คน และประชากรหญิงจำนวน 325 คน รวมเป็น 700 คน

ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 351 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 189 หลัง ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 7

ถนน: ราษฏร์พัฒนา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 375 คน

ประชากรหญิง: 325 คน

ประชากรรวม: 700 คน

จำนวนครัวเรือน: 351 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 189 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button