ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร

Share Button

ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เทวสุนทร ถ.งามวงศวาน ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร มีประชากรชายจำนวน 239 คน และประชากรหญิงจำนวน 211 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 94 หลัง ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เทวสุนทร ถ.งามวงศวาน

ถนน: งามวงศ์วาน

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 239 คน

ประชากรหญิง: 211 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 94 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button