ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ

Share Button

ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถนน อิสรภาพ แขวง หิรัญรูจี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ มีประชากรชายจำนวน 476 คน และประชากรหญิงจำนวน 504 คน รวมเป็น 980 คน

ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 67 หลัง ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดใหญ่ศรีสุพรรณ

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: หิรัญรูจี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 476 คน

ประชากรหญิง: 504 คน

ประชากรรวม: 980 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 67 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button