ชุมชนสามัคคีร่วมใจ

Share Button

ชุมชนสามัคคีร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อุดรพัฒนา ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสามัคคีร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 158 คน และประชากรหญิงจำนวน 151 คน รวมเป็น 309 คน

ชุมชนสามัคคีร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 83 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนสามัคคีร่วมใจ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสามัคคีร่วมใจ

เขต: ยานนาวา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อุดรพัฒนา

ถนน: พระราม 3

แขวง: ช่องนนทรี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 158 คน

ประชากรหญิง: 151 คน

ประชากรรวม: 309 คน

จำนวนครัวเรือน: 83 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button