ชุมชนสามัคคีทำ

Share Button

ชุมชนสามัคคีทำ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถ.ประชาร่วมใจ ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสามัคคีทำ มีประชากรชายจำนวน 275 คน และประชากรหญิงจำนวน 279 คน รวมเป็น 554 คน

ชุมชนสามัคคีทำ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 127 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 107 หลัง ชุมชนสามัคคีทำ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสามัคคีทำ

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ถ.ประชาร่วมใจ

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 275 คน

ประชากรหญิง: 279 คน

ประชากรรวม: 554 คน

จำนวนครัวเรือน: 127 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 107 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button