ชุมชนสามยอด

Share Button

ชุมชนสามยอด ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกท่าวัง ถนน อุณากรรณ แขวง วังบูรพาภิรมย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสามยอด มีประชากรชายจำนวน 325 คน และประชากรหญิงจำนวน 175 คน รวมเป็น 500 คน

ชุมชนสามยอด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนสามยอด มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสามยอด

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกท่าวัง

ถนน: อุณากรรณ

แขวง: วังบูรพาภิรมย์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 325 คน

ประชากรหญิง: 175 คน

ประชากรรวม: 500 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button