ชุมชนสามง่ามพัฒนา

Share Button

ชุมชนสามง่ามพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.จันทร์พริ้ง ถนน พระราม 2 แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสามง่ามพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 117 คน และประชากรหญิงจำนวน 210 คน รวมเป็น 327 คน

ชุมชนสามง่ามพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 85 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนสามง่ามพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสามง่ามพัฒนา

เขต: จอมทอง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.จันทร์พริ้ง

ถนน: พระราม 2

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 117 คน

ประชากรหญิง: 210 คน

ประชากรรวม: 327 คน

จำนวนครัวเรือน: 85 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button