ชุมชนสันประเสริฐ

Share Button

ชุมชนสันประเสริฐ ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยลาดพร้าว 114 ถนน – แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสันประเสริฐ มีประชากรชายจำนวน 790 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,018 คน รวมเป็น 1,808 คน

ชุมชนสันประเสริฐ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 452 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 266 หลัง ชุมชนสันประเสริฐ มีกรรมการชุมชน 22 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสันประเสริฐ

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยลาดพร้าว 114

ถนน: –

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 790 คน

ประชากรหญิง: 1,018 คน

ประชากรรวม: 1,808 คน

จำนวนครัวเรือน: 452 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 266 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 22 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button