ชุมชนสันติสุข

Share Button

ชุมชนสันติสุข ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน สุขาภิบาล – ลาดปลาเค้า แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสันติสุข มีประชากรชายจำนวน 137 คน และประชากรหญิงจำนวน 132 คน รวมเป็น 269 คน

ชุมชนสันติสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 66 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 49 หลัง ชุมชนสันติสุข มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสันติสุข

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: สุขาภิบาล – ลาดปลาเค้า

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 137 คน

ประชากรหญิง: 132 คน

ประชากรรวม: 269 คน

จำนวนครัวเรือน: 66 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 49 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button